Verbouwen Bijgebouw thumbnail

Verbouwen Bijgebouw

Published Jun 18, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Zetten Zonder Vergunning

Voor de verhuurder geldt deze eigendomsvoorwaarde niet. Facturen De renovatiepremie wordt berekend op basis van facturen die betrekking hebben op 1) werkzaamheden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer of 2) op de aankoop van materialen die door de aanvrager zelf zijn verwerkt of geplaatst. De totale kostprijs van de werkzaamheden die in aanmerking kunnen worden genomen, moet minstens 10. steen bijgebouw (eiken poolhouse).

Dit bedrag dient door facturen bewezen. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 3 jaar en evenmin dateren van voor de datum waarop u een zakelijk recht kreeg op de woning. Tip ! Sommige facturen kunnen (deels) geweigerd worden omdat de werkzaamheden waarop ze betrekking hebben niet in aanmerking komen (prijs houten bijgebouw).Aanvraag – hoe en wanneer? U dient uw aanvraag voor een renovatiepremie in bij de dienst van het agentschap Wonen-Vlaande- ❙ 21 ❙ R E N OVAT I E ren in uw provincie. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en de verzamellijst van facturen van uw provincie. U dient de aanvraag in nadat de renovatiewerkzaamheden werden uitgevoerd, op het ogenblik dat u de woning in kwestie bewoont.

Enkel facturen die dateren vanaf uw zakelijk recht van de woning komen in aanmerking - het bijgebouw. Afhandeling Na uw aanvraag, zal het agentschap Wonen-Vlaanderen eerst een ontvangstmelding versturen en gaat vervolgens na of alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn. In principe gebeurt dit binnen de maand. Is uw aanvraag volledig, dan ontvangt u daarvan een bevestiging.

Vanaf de datum dat uw dossier ❙ 22 ❙ volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Vanaf het verstrijken van de termijn waarbinnen Wonen-Vlaanderen een beslissing moet nemen, of vanaf de weigering van uw aanvraag, heeft u één maand de tijd om beroep aan te tekenen.

Wat Kost Een Houten Bijgebouw

Premiebedrag De renovatiepremie maximaal 10. 000 euro, en nooit meer dan een bepaald percentage (20 of 30% ) van de goedgekeurde facturen. 30% als: 1) u de aanvraag indient als bewoner en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag niet meer bedraagt dan 26. 520 euro voor aanvragen in 2010, te verhogen met 1.

In dit geval moet u de woning die u renoveert voor minstens 9 jaar verhuren via een sociaal verhuurkantoor 20% als: u de aanvraag indient als bewoner en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag meer bedraagt dan 26. 520 euro voor aanvragen in 2010, te verhogen met 1 - bijgebouw cottage stijl.

bouwenenwonen.be BESCHERMING Veilig kopen en (ver)bouwen DE WET BREYNE De wet ‘Breyne’ regelt de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en dateert van 1971. Zij werd in de loop der jaren meermaals gewijzigd (bijgebouw leem). Mits inachtneming van de specifieke regels van de wet Breyne blijven de overeenkomsten voor het overige geregeld door het Burgerlijk Wetboek inzake koop of aanneming.

Om deze bescherming te garanderen zijn de meeste bepalingen van de wet van dwingend recht, zodat er niet kan van afgeweken worden. Afwijkingen die de verplichtingen van de bouwprofessioneel (aannemer, promotor, …) verzwaren (de bescherming uitbreiden) zijn wel toegelaten. Toepassingsgebied De wet is van toepassing van zodra drie voorwaarden gezamenlijk zijn vervuld: 1) Het moet gaan om een overeenkomst waarbij de aannemer, promotor of verkoper zich ertoe verbindt een gebouw te bouwen, te laten bouwen of te verschaffen.

Men kan niet aan de wet ontsnappen door deze overeenkomsten te benoemen als bijvoorbeeld coördinatiecontract, waarbij de tussenpersoon als organisator of raadgever de leiding heeft over het project. 2) Het gebouw is bestemd voor huisvesting of voor gemengd gebruik; op voorwaarde dat het voor bewoning bestemde gedeelte minstens evenwaardig is met het beroepsgedeelte (prijs bijgebouw livinlodge).

Zonevreemd Bijgebouw

Vallen niet onder deze wet -de ‘gewone’ verkoop van een afgewerkt huis of appartement -de verkoop van een onafgewerkt huis zonder dat de verkoper zich ertoe verbindt het af te werken -de bouw van een woning door afzonderlijke aannemers die de opdrachtgever afzonderlijk toevertrouwt aan verschillende bouwberoepen. In dit verband kan een algemeen aannemer, promotor of verkoper zich niet aan de toepassing van de wet onttrekken door de werken met valse voorwendsels op te splitsen. houten bijgebouw zelfbouwpakket.

Elke overeenkomst die door deze personen wordt aangegaan wordt geacht gesloten te zijn in het kader van zijn geregelde werkzaamheid, zelfs indien het de bouw van een woning voor eigen gebruik betreft. Een niet-professionele koper of opdrachtgever, die bijvoorbeeld een appartementsgebouw laat bouwen met de bedoeling de appartementen te verhuren of te verkopen geniet daarentegen wel de bescherming van de wet - zelfbouwpakket eiken bijgebouw.

De totale prijs van deze werken dient dan meer dan 80% van de koopprijs van de woning uit te maken en hoger te liggen dan 18. 600 euro en bovendien de koper vóór de voltooiing één of meer stortingen moet doen (aarding bijgebouw). Studieovereenkomsten Studieovereenkomsten betreffende bouwwerken vallen ook onder de wet Breyne, tenzij de studieovereenkomst aan vier voorwaarden voldoet: - zij omvat een beschrijving van de werken waarop de studieopdracht betrekking heeft - zij omvat een overzicht van de behoeften van de koper of de ❙ 23 ❙ BESCHERMING opdrachtgever - de kostprijs ervan bedraagt niet meer dan 2% van de voorziene bouwkosten - de koper of opdrachtgever wordt uitdrukkelijk een bedenktijd van minstens zeven dagen gewaarborgd vooraleer deze overeenkomst definitief van kracht wordt.

De wet bepaalt zelfs dat deze aansprakelijkheid ook geldt ter bescherming van de opeenvolgende eigenaars van een huis of appartement tegen de oorspronkelijke verkoper. Verder is het voldoende dat één appartement van een collectief gebouw vóór de voltooiing wordt verkocht opdat de tienjarige aansprakelijkheid van de verkoper ook zou gelden voor de gemeenschappelijke delen van de na voltooiing verkochte appartementen.

Elk beding dat strijdig is met de hierboven vermelde principes wordt als ongeschreven beschouwd (landelijk bijgebouw) - eiken poolhouse. Betaling (verplicht principe) De aannemer, verkoper of promotor mag geen enkele betaling eisen (of aanvaarden) vooraleer de overeenkomst is gesloten. Voor het overige dient rekening te worden gehouden met volgende bepalingen: - bij het sluiten van de over­ ❙ 24 ❙ eenkomst mag een voorschot van maximaal 5% worden gevraagd - bij verkoop van een bouwgrond, mag de prijs ervan slechts gevraagd worden bij het verlijden van de authentieke akte voor de notaris en dit rekening houdend met het (eventueel) betaalde voorschot.

Bijgebouw Plaatsen Aan Huis

- als de verkoop van een bestaande woning gepaard gaat met het sluiten van een aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van verbou­ wingswerken zal de som die de aannemer of promotor mag vragen bij het verlijden van de authentieke akte maximaal de verkoopprijs, verhoogd met de prijs van de reeds uitgevoerde werken, bedragen (garage bijgebouw of hoofdgebouw). houten bijgebouw.

De herziening dient daarenboven te beantwoorden aan de volgende voorwaarden: - enkel de prijs van het gebouw of van de verbouwingswerken is voor herziening vatbaar - deze prijs is ten hoogste voor 80% vatbaar voor herziening - de herziening kan enkel ge­ beuren in functie van de schommelingen van de lonen en de schommelingen van de prijzen van materialen, grondstoffen, producten,… de herziening wegens schom­ melingen van de lonen en de sociale lasten mag ten hoogste betrekking hebben op 50% van de prijs van het gebouw - de herzieningen moeten worden berekend op basis van de laatste schommelingen voor het begin van de werken waarop de gevraagde gedeeltelijke betaling betrekking heeft.Het risico (tenietgaan door overmacht zoals stormschade, diefstal, brand, .. - metalen bijgebouw.) wordt slechts overgedragen op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de werken. Verder mag de overeenkomst geen beding van wederinkoop inhouden. Financiële waarborg (verplicht principe) Om zijn verplichtingen te waarborgen dient de aannemer, verkoper of promotor een zekerheid te stellen in de vorm van een waarborg.Een erkende aannemer is verplicht een borgtocht te stellen van 5% van de prijs (= de totale prijs van het huis of het appartement verminderd met de kostprijs van de bouwgrond, BTW niet inbegrepen) en moet hiervan, binnen de dertig dagen na de overeenkomst het bewijs voorleggen. Deze borgtocht wordt bij helften vrijgemaakt, de eerste helft bij de voorlopige oplevering en het resterende deel bij de BESCHERMING eindoplevering.Een niet erkende aannemer is verplicht een voltooiingwaarborg te stellen, waarbij een financiële instelling zich er ten aanzien van de koper of opdrachtgever als hoofdelijke borg toe verbindt de nodige sommen te betalen voor de voltooiing van de woonst (eiken bijgebouw zelfbouwpakket prijs). Bij verkoop van een bestaande woning met een aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van verbouwingswerken dient de waarborg te voorzien in de som voor de uitvoering van deze werken.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Huis Renoveren Of Nieuw Bouwen

Published May 07, 24
8 min read

Wat Kost Casco Huis Bouwen

Published May 05, 24
7 min read